Release Notes for Matrikkelen versjon 0.9 (release dato 13.06.2006)
Summary Release note
Retting i brukerhandtering i klienten En del justering av brukergrensesnittet, da funksjonalitet er delt i forhold til administrasjon og funksjonalitet knyttet til den enkelte bruker.
Adresser (besøk- og postadresse) er tatt vekk fra brukerobjektet.
Noen brukstilfeller ekskludert fra funksjon, under kjøring av andre brukstilfeller.
Rapport for prod. av adressemerkebestilling er lagt til
Passord for brukere Ved opprettelse av nye brukere og når brukere får tildelt nytt passord av administrator blir passordet sendt til brukeren per email.
Laget funksjon for å genererer passord automatisk.
Brukere mister ikke deres passord når ny matrikkeldatabase legges ut
Sikring av matrikkeltjeneren Identifisert tiltak for bedre sikring av matrikkeltjener mht administrativ tilgang m.m.
WebLogic Security Realm på intranet Brukere, kryptert passord og rettigheter ligger nå i en egen sikkerhetsdatabase i intranettet.
Håndtering av areal for matrikkelenhet Det er lagt et sett med arealmerknader på teig som oppdateres automatisk ved lagring, fra hjelpelinjetype på teigens grenselinjer.
Arealmerknadene vises i teig-tre, matrikkelenhetsøketabell og i brukstilfellene hvor detaljer om en matrikkelenhet vises.
All automatisk oppdatering/setting av oppgitt areal på matrikkelenhet er tatt vekk.
I visninger hvor det er naturlig, vises bare et arealfelt, som er beregnet areal hvis matrikkelenheten har geometri og oppgitt areal hvis den ikke har geometri.
Beregnet areal for en matrikkelenhet tar ikke med teiger som også er knyttet til andre matrikkelenheter.
Håndtering av punktfeste Egenskap for punktfeste håndtert: Lagt inn checkbox for punktfeste i brukstilfeller hvis festegrunn, editerbar ved oppretting av feste samt endre egenskap.
Knytte til berørte etter at geometri er endret Dynamiske låsealgoritmer
Fonetiske søk Fonetisk søk implementert ved en utvidelse, eller heller sagt tilpasning av amerikansk/engelsk soundex med noen norske fonetiske omkodinger
Feilrettinger og utbedringer Underliggende seksjoner vises i nabolista, og vises under tinglyste eierforhold i trevisning for matrikkelenhet og finn matrikkelenhet-bildet.
I nabolista kan man velge om fester under matrikkelenheter skal tas med eller ikke.
Matrikkelenhet som fester er festa på vises i nabolista, og dens tinglyste eierhorhold vises sammen med festets tinglyste eierforhold i trevisning for matrikkelenhet og finn matrikkelenhet-bildet.
Det er mulig å velge mellom Tiltakshaver og Kontaktperson under kontaktperson for bygning.
Resultattabell fra søk etter matrikkelenhet er endret ihht spek.
  Frister for mangel matrikkelføringskrav/ikke fullført oppmåling lagt inn.
  Knapp for å tilpasse liste over berørte matrikkelenheter til endringene som er gjort i kartet, slik at 'overflødige' tas bort.
  Ingen arealendring beregnes for berørte matrikkelenheter i forretning, arealendringen blir alltid 0 og vises ikke lenger i gui.
  Brukstilfellet Registrer geometri... fjernet, funksjonaliteten tatt inn i Forretning over eksisterende matrikkelenhet.
  I Forretning over eksisterende matrikkelenhet kan man nå redigere teiger (f.eks. erstatte fiktiv teig med virkelig teig), legge til teiger og fjerne teiger fra matrikkelenhet.
Kartverktøy for brukstilfeller Nytt kartverktøy under brukstilfellet "Forretning over etablert matrikkelenhet"; Rediger Teig.
Utbedringer i kartet Verktøy for å bygge en teig automatisk er effektivisert (Lag Teig).
  Når oppretting av teig feiler sentreres det på feilkilde, og koordinater vises i dialog.
  Diverse bug-fikser med måten kartverktøy avbrytes på.
  Presentasjonsregler for Matrikkelkartet er nå handtert i henhold til spesifikasjon.
Fjerne problemet med krasj ved transformering  Vi har gjort noen endringer i vår håndtering av transformasjoner. Denne endringen skal føre til at tjeneren vår blir mer stabil, og skal ikke krasje slik den har gjort tidligere.
Rapportar Rapporter er i all hovedsak prototypet, det vil si at rapportene genereres med rette data som kan vises i rapportform - men at layouten ikke kan anses som produksjonsklar. Av vesentlige gjenstående arbeid kan nevnes: - For matrikkelbrevet gjenstår avklaring av kart/tabellfor kartinnhold, - Sefrakrapporten gjenstår i sin helhet og samtlige sosi-rapporter må gjennomgås i forhold til matrikkel-/sosi format.
Utsendelse av adressemerkebestilling Brukstilfelle for å lage rapport som skal sendes til trykking er nå klart. Egen rapport ihht til spek fra NE, og visning av filen i klienten før evt lagring til fil (akkurat som sosirapporter)
Eget skjema pr kommune for prøvekonvertering Hver bruker får nå eget databaseskjema til hver kommunene som konverteres.
Bestille hjemmelsrekke frå Tinglysing Bestilling av oppdatering av hjemmelsinformasjon fra Tinglysing gjøres ved at en mail sendes til matrikkel-bestilling@statkart.no med "bestilling" i emnefelt og matrikkelnumre i innholdet med kommune, gardsnr etc på hver linje separert med komma, mellomrom, skråstrek eller tab. Oppdatering skjer påfølgende natt.
Retting endringslogg Diverse forbedringer av endringslogg, bl.a. implementering av uthenting av objekter etter ident og kodeverk og håndtering av bruksenheter uten adresse.
Retting inndata fra ekst. register Ved oppdatering av hjemmelsinformasjon fra Tinglysing slettes bare visse type ikke-tinglyste eierskap. Innlesing av postkretser håndterer postkretser med flere flater.
Organisasjonsform blir ikke lest inn fra enhetsregister Organisasjonsform leses nå inn fra Enhetsregisteret.
Inndata fra DSF i test-produksjon Persondata leses inn fra Det sentrale forlkeregister og oppdateres hver natt.
Visning av bakgrunnskart frå SOSI-filer Har laget gui og håndtering av bedre visning av bakgrunnskart, inkludert innlegging av vektorkart fra SOSI-filer. Den nye dialogen inneholder valg for visning og valgbarhet for de forskjellige lagene(ett lag er en fil). Det går også an å endre rekkefølgen lagene skal tegnes ut i.
Rollesikkerhet i produksjonstest-miljø Lagt inn rollesikkerhet på alle klasser og metoder det genereres EJB'er fra.
Gjort om på konfigurasjonen av Geoserver slik at den bare skal ha leserettigheter til databasen, og kun 'Query' transaksjonstype i WFS.
EksternAPI Innsyn
  • MatrikkelenhetWebService har fått den nye metoden findMatrikkelenhetForTeigId(...)
  • EierforholdWebService har fått findEierforholdForNr(...).
  • Bygning har fått med etasje-informasjon inkludert alle arealer.
Integrasjonstester Endringslogg Integrasjonstester for endringsloggen basert på kall mot oppdateringsAPIet, produseres av Norsk Eiendomsinformasjon.
Konvertering Satt formålseksjonskode på seksjon.
  Rettet import av postkretser (ingen doble forekomster).
  900-serien av bygningstyper konverteres til lovlige koder.
  Kommunal ref. på person til txt-fil.
  Sjekker at referanser fra GAB og DEK ikke ligger dobbelt.
  Logger løse teiger.
  Rettet feilaktige meldinger om manglende matrikkelenhet.
  Seksjonert feste lagt inn.
  Punktfeste blir satt.
  Ommatrikulering av underfeste til feste lagt inn i historikk eiendom.
  Feilmelder kun geometrifeil på teiger og ikke hele matrikkelenheten. Gir økt konverteringsprosent.
Kjente feil og mangler
Brukstilfellet: Forretning over eksisterende matrikkelenhet Dette er ikke helt ferdig implementert, men kan delvis brukes.
Brukstilfellet: Registrer kommunal tilleggsdel for Teig Ikke implementert