Release notes for versjon 0.9.1 (dato 4. juli 2006)
Summary Release note
Brukstilfelle Forretning over eksisterende matrikkelenhet Brukstilfelle Forretning over eksisterende matrikkelenhet er ferdig implementert, bl.a. med mulighet for endring av matrikkelenheter knyttet til teig.
Brukssameie (jordsameie) i brukstilfellene Håndtering av jordsameie er implementert i brukstilfellene for matrikkelenhet.
'Internt grenseforløp ukjent' i brukstilfellene Håndtering av teig med flere matrikkelenheter er implementert i brukstilfellene for matrikkelenhet.
Validering av forretningstransfer Implementert generell validering som sikrer konsistens av forretningstransfer.
Auto kobling til krets for adresse Kretser kan tilordnes automatisk til adresser ut fra flate hvis dette er innlest fra SOSI-fil.
Kretsident har ikke kommunal kretstypekode Ny subklasse av kretsident for kommunale kretser.
Diverse rettinger -Matrikkelnr vises for alle teiger tilhørende samme matrikkelenhet.
  -Automatisk generert representasjonspunkt for teig plasseres ikke inne i interior.
  -Forrige/Lagret utsnitt virker bedre
  -Avbryt i dialogen for splitting av teiggrenser når ny grense opprettes avbryter opprettese av grensepunkt.
  -Opprettelse av teiger med kun en teiggrense (flere kurvepunkter) er igjen mulig.
  -Avslutting av verktøy for å legge til kurvepunkter beholder siste registrerte kurvepunkt som posisjon for nytt grensepunkt.
Ferdigstilling av rapporten 'Matrikkelbrev ' Det er lagt til et oversiktskart til matrikkelbrevet der en matrikkelenhet har flere teiger. Kartet i matrikkelbrevet er forbedret ihht spec:
 - Bakgrunnskart (-dimmet 50 prosent)
 - Matrikkelkart-stiler er oppdatert
 - Lagt til rutenett med koordinatangivelser
 - Nordpil, samt annen relevant informasjon
 - Orientering etter teigens utforming
De fleste av disse innstillingene er dessuten modifiserbare
Rollesikkerhet i produksjonstest-miljø Lagt inn rollesikkerhet på alle klasser og metoder det genereres EJB'er fra.
Gjort om på konfigurasjonen av Geoserver slik at den bare skal ha leserettigheter til databasen, og kun 'Query' transaksjonstype i WFS.
Konvertering: Diverse Konvertering:
 - Eierenhet konverteres.
 - Festegrunn kan tilhøre flere matrikkelenheter
 - Løse teiger, dvs teiger som ikke er vannteiger eller eierløse teiger eller teiger med matrikkelenhet, konverteres som eierløse teiger.
 - Validering matrikkelenhet logges til egen logg. Denne utføres også etter konvertering av DEK og GAB.
 - Setter flagg på teig som angir om denne tilhører flere matrikkelenheter.
Forbedringer av endringslogg Fikset flere feil: manglende tvist-flagg på taig, matrikkelføringsdato på forretning er gjort valgfri, manglende ident for bruksenhet uten adresse
InnsynAPI forbedringer Lagt inn generelle søk i innsyns-webservicene. Dermed kan man bruke sokemodel-klasser ekvivalent med oppdateringsapiet.
Oppdatere til GeoTools v2.2 Vi har oppgradert til ny versjon av GeoTools. Denne inneholder en del bugfixes og andre forbedringer.
Brukstilfellene Kommunal tillegsdel for Teiger, Teiggrenser og Teiggrensepungt Er ikke med i denne release.