Key Summary Component/s Release note
PLAN-556 Brukstilfellet: Vis naboer (med under br.tilf. Finn naboer) Matrikkelklient Brukstilfellet er ferdig ihht til spec 1.0
PLAN-550 Brukstilf.: Endre egenskap på Matrikkel enhet Matrikkelklient Brukstilfellet 'Endre egenskap på matrikkelenhet' implementert. Følgende egenskaper kan endres: Etableringsdato, oppgitt areal, arealkilde, kommunal tilleggsdel, status (unntatt utgått og nymatrikulert), valg av hovedteig, teigenes representasjonspunkt. Følgende egenskaper kan ikke endres: Matrikkelnr, tinglyst status, skyld, bruksnavn, eierforhold.
PLAN-562 Komponent for objektbrowsing Matrikkelklient Implmentert ferdig strukturert visning av objekter.  En del generelle søk er rettet opp, slik som at bygningsnr manglet på tilbygg i matrikkelkartet, personer ikke med via bygning. Optimalisert integrasjon mellom matrikkelkart/bok og objektinformasjon, slik at data hentes fra tjeneren kun ved 1) generelt søk, 2) henting av matrikkelkart og 3) henting av full objektinformasjon.
PLAN-724 Bygning brukstilfeller - oppretting etter faggruppemøte Matrikkelklient Oppfriskning av en del GUI på bygning siden forrige release - Spesielt bruksenheter og personer
PLAN-551 Generer grenselinje basert på eksisterende grense punkt Matrikkelklient Brukstilfellene Generer grenselinje basert på eksisterende grensepunkt og Konstruer grenselinje fra grensepunkt eller terrengdetalj har blitt lagt inn som implisitte tilfeller i de eksisterende kartverktøyene. Det betyr at all funksjonalitet for disse er på plass, men det er ikke egne menyvalg for dem.
Ny funksjonalitet for disse brukstilfellene er:
-Ny knapp på knapperaden for å kontinuerlig opprette grenselinjer når man snapper til eksisterende punkter / punkter lest inn fra fil.
-Lag fotpunkt/ Forleng til krysning-verktøy har dukket opp på høyreklikk-menyen når man tegner eller redigerer en grenselinje.
-Endringer har blitt gjort i sosi-innlesing for å lese inn punktsvermer til bruk i disse brukstilfellene.
PLAN-553 Generell SOSI-parser Matrikkelklient Sosiparseren har blitt skrevet om til å bruke et strategy-pattern for parsing av elementer. Den har også blitt utvidet til å opprette Geotools features, som vi kan plugge direkte inn i kartet.
Parseren kan nå lese inn filer som inneholder flater, linjer og/eller punkter. Dette er også reflektert i tilhørende kartverktøy.
PLAN-430 Kryptert kommunikasjon klient tjener Matrikkelklient HTTPS kommunikasjon er nå satt opp for all kommunikasjon med matrikkelen, enten kommunikasjonen skjer fra oppdateringsklienten eller via web-servicene.
PLAN-598 Gjennomgå forretningsmodeller og -klasser Domenemodell Endret klassehierarkiet, slik at forretningene nå er subklasset etter hvorvidt de har knytning til 1) matrikkelenheter, 2) matrikkelenheter og teig, teiggrense og grensepunkt eller 3) bare en av disse. Det vil si at begrepet berørt ikke lenger er del av klassehierarkiet, men nå er en attributt på knytningen til matrikkelenheter.
PLAN-552 Lage felles modell for SOSI/ Ngis lignende vektorkart Domenemodell Det er opprettet en felles modell for elementer lest fra sosi-filer. Det er lagt spesiell vekt på elementer som skal håndteres som annet enn bakgrunnskart i Matrikkelen.
PLAN-717 Løpenummer for forretning Domenemodell Automatisk generering av løpenummer for forretninger er implementert
PLAN-640 Justering av endringslogg til nytt ChangeEvent hierarki Arkitektur/rammeverk Refaktoriesering av endringslogg-klasser.
PLAN-215 Standard persistering av ChangeEvent objekt Arkitektur/rammeverk Endringer i endringslogg persisteres med egne tabeller for hver domeneklasse.
PLAN-700 Tilpasse matrikkel klient for bruk i prøvekonvertering Arkitektur/rammeverk Laget distribusjon av matrikkelklienten som kan kjøres direkte mot en database uten å gå via matrikkeltjeneren. Primært for bruk i prøvekonvertering.
PLAN-558 Utvikle Web-basert konverteringsprogram Konvertering En web modul for prøvekonvertering. Modulen er laget får å gjøre det enkelt for kartkontorene å starte prøvekonvertering og sjekke resultatet. Modulen konverterer til egen database for hver bruker slik at de kan gjøre det flere ganger ved behov. Det skal også være mulig å kjøre en lokal klient av Matrikkelen for å kjør mot testdatane.
PLAN-575 Ferdigstill konvertering for Sefrak Konvertering Konverterer nå sefrak objekter for kommuner som nå er del av kommune som blir konvertert (utgåtte kommuner).
Feiler konvertering av sefrak objekter kun på feil i objektnummer eller kommuneId.
Logger feil under konvertering, samt innslag i tabeller som ikke blir konvertert.
Viser enkel staistikk over konverterte sefrak objekter.
PLAN-659 Konvertering: Forretningsdata Konvertering Konverterer Forretningsdata fra GAB(THAR) til forskjellige forretningstyper. Historikk eiendom(THEI) konverteres til 'Ommatrikluering' og 'Grunneiendom fra feste'. Kommunesammenslåing eiendom(TIED) konverteres til 'Ommatrikulering kommunesammenslåing'. Konverteringsspesifikasjon oppdatert.
PLAN-561 Konvertere inn 20% av total datamengde Konvertering Gab od Dek for følgende kommuner er konvertert inn i basen:
0106 Fredrikstad
0233 Nittedal
0605 Ringerike
0612 Hole
PLAN-685 Mappe merknad og kartblad Konvertering Merknader til eiendom og kartblader til adresser og gater konverteres nå. Kartblader til Matrikkelenhet skal være ferdig, men noe arbeid gjensår på konverteringsverktøyet før dette vil kjøres.
PLAN-711 Testing av Weblogic 9.1 Infrastruktur Feilene under er fikset i weblogic 9.1:
-Pålogging med feil passord og påfølgende riktig passord virker ikke
-Feilmeldinger med æøå blir tomme strenger i klienten
-ear'en ville ikke deploye
PLAN-585 Lage/generere lasttester for oppdateringservices Infrastruktur Definert initielt test-scenario for lasttesting av oppdateringsapi. Retta verktøy for automatisk innspilling av last-tester fra klienten.
PLAN-583 Scenario for lasttest innsynapi Infrestruktur Laget test-scenario for last-testing av innsynapi (web service + WFS og WMS)
PLAN-683 Tilgang til data via innsyns-API (2d) InnsynAPI HTTP autentisering er nå satt på for webservicene og for nedlasting av oppdateringsklienten. Brukernavn og passord man benytter under testing av oppdateringsklienten skal virke.
PLAN-673 WFS/WMS modul InnsynAPI Inkludert open source WFS/WMS-server Geoserver. I først omgang for testing parallellt med Ionic Red Spider Web.
PLAN-695 Endre ChangeEventManager til å lagre Endring ved preCommit Endringslogg (m/api) Optimalisering av endringslogg slik at endringer lagres etter domeneobjekter. Dermed blir batch-mekanismen i Hibernate utnyttet bedre.
PLAN-658 Stabilt produksjonsmiljø for oppdatering fra eksterne registre Eksterne reg (u/endringslogg) Automatisk nattlig oppdtatering fra bl.a. Enhetsregistyeret i Brønnøysund.