Release Notes for versjon 0.8.2 (24. mars 2006)  
 
Summary Release note
Matrikkel enhets brukstilfeller - generelt Alle brukstilfeller i denne pakken er nå implementert
Nytt brukstilfelle: Etabler geometri for eksisterende matrikkelenhet Brukstilfelle Opprett geometri for eksisterende matrikkelenhet er implementert.
Nytt brukstilfelle: Geometri og berørte i forretninger I brukstilfellet "Forretning over eksisterende matrikkelenhet" er det nå mulig å se liste over forretninger for ønsket matrikkelenhet, og velge en av forretningene som kopieringsgrunnlag for den nye forretningen. 
Retting og forbedring Matrikkelenhet-brukstilfeller I "Fradeling" og "Nymatrikulering" vises ikke oppgitt areal, fordi det settes ut fra beregnet areal.
I "Matrikkelenhet utgår" er det lagt inn feilmelding hvis matrikkelenheten er tilknyttet aktive bruksenheter, fester eller seksjoner.
I "Endre forretningsdata" er det mulig å endre forretninger som mangler matrikkelføringsdato, og det er ikke lengre mulig å endre signatur.
Får ta vekk berørte med arealendring 0 og legge til berørte ved ny forretning og ved endring av forretning. Får legge til og ta vekk naboer i "Vis naboer". Kun implementert med knapper, ikke ved høyreklikk i kartet.
I "Vis naboer" inneholder liste over eierforhold nå bare navn, adresse og type eierforhold.
Validering av bygningens næringsgruppe er endret som følge av valideringsregel.
I trevisning av teig vises feltene brukssameie og avklart eiere også når teigen er knyttet til flere matrikkelenheter (men ikke er merket som brukssameie).
I underbildet for visning av en matrikkelenhet vises beregnet areal inkludert fester og seksjoner, om matrikkelenheten har fester, og om den er seksjonert.
Retting og forbedring av kartkomponent Det har blitt gjort en rekke utbedringer i kartet for brukstilfeller innenfor matrikkelenhet. To definerte hovedløp, inntasting av grenseforløp i dialog og innlesing av punkter fra fil, har blitt definert opp, og det er gjort forbedringer på disse.
Oppdatering av transformerte objekter Løsning for å lese ut objekter uten at transformasjonen gjør endring på disse. Dette gav en del feil ifm brukstilfeller der koordinater måtte transformeres for oppdatering.
Velge rammeverk for utvikling av rapportar Konkretisert krav til rapportrammeverk, valgt rammeverk og lagt fram detaljert framdriftsplan for videre spesifikasjon av rapporter. Rapporter vil i først omgang bli en del av oppdateringsklienten, med mulegheit for direkte utskrift, samt eksport/lagring på PDF, CSV og SOSI. For produksjon av rapporter for utskrift eller lagring på PDF er JasperReport valgt som rammeverk. For CSV og SOSI ansees Velocity å vere det mest egnede rammeverket.
Konverteringsproblematikk og endringslogg avklart Avklart med Terje Samdal at endringslogg bør kunne benyttast for endringer også ved konvertering av kommuner. Premiss for dette er at endringer merkes om datainnhold er endret under konvertering eller ikke.
Inkludere aktuell validering under konvertering Konvertering: Validering lagt på GAB-data og på teiger (åttekanter) opprettet fra koordinater i GAB.
Fullføre konvertering for AdresseHistorikk Historikk for gater og adresser skal være konvertert inn i Endringslogg for Matrikkelen.
Opprydning i domenet og servicene Gjennomgang av domenemodell mhp forenkling/fjerning av ikke brukte instansvariable eller funksjoner.
Dokumentasjon av modell/validering i form av javadoc. 
Forbedre service-rammeverk for web services Lagt til rette for egen service-kjede for innsyn-services (web services) på matrikkeltjeneren.
Låsing av objekter for clustering Informasjon om låste objekter lagres nå i databasen istedet for i minnet på den enkelte applikasjonsserveren. Alle servere som går mot samme database schema deler dermed låseinformasjon.
Forbedringer av endringsloggapi Lagt til manglende mapping av en del enkeltfelter i Endringslogg.
Transaksjonstype i endringslogg Innført kode for kilde på endringer, slik det fremgår om endringer kommer fra konvertering med eller uten endring, historikk fra GAB eller fra ordinær oppdatering gjennom Matrikkelklienten eller eksterne registre
Endringslogg bør ha metode for å hente ut endringer ut fra type Uthenting fra Endringlogg kan nå parametriseres med en objektklasse, slik at det er mulig å behandle type for type.
Endringsloggapi komplett med alle datatyper Lagt til Teig, Teiggrense, Teiggrensepunkt, Kommune, Fylke og Person i endringslogg samt opprydning av Forretning
Spille inn last-test fra matrikkelklient mot lasttest-database Over 20 kommuner er konvertert. Det er en kontinuerlig prosess med å konvertere inn nye kommuner for å teste konverteringsprogrammet, samt gjøre det mest mulig robust.
Oppdateringsapi beta Beta versjon av oppdateringsAPIet:
-endel opprydding i modellen.
-Dokumentasjon skal referere til HTML dokumentasjon for kjerne-modellen.
-Robustifisering av mapping-kode.