Releasenotes for versjon 0.8.1 - 14. februar 2006
 
Key Summary Component/s Release note
PLAN-871 8.3.12 Foretning over eksisterende grense Domenemodell, Matrikkelklient  
PLAN-869 8.3.12 Foretning over eksisterende grense Domenemodell, Matrikkelklient  
PLAN-870 8.3.8 Matrikkuler umatr. grunn som grunneiendom Domenemodell, Matrikkelklient  
PLAN-732 Alpha OppdateringAPI Matrikkelenhet OppdateringAPI OppdateringsAPI alfa-versjon er nå implementert for matrikkelenhet. Det innebærer at følgende tjenester nå er tilgjengelig:
-ForretningService
-MatrikkelenhetService
-PersonService
PLAN-765 Brukstilf. Reg. tiltak unntatt byggesaksbehandling Domenemodell, Matrikkelklient Offisiell release under 0.8 build III.
PLAN-549 Brukstilf.: Arealoverføring Domenemodell, Matrikkelklient Brukstilfellet Arealoverføring er ferdigstilt.
PLAN-712 Brukstilf.: Etabler ny grunneiendom fra festegrunn Domenemodell, Matrikkelklient Brukstilfelle Etabler grunneiendom fra festegrunn implementert.
PLAN-880 Brukstilfelle(endring) for registrering av planlagt sammenføying Domenemodell, Matrikkelklient Sammenføyning endret slik at det nå dekker:
- Sammenføyning av ikke tinglyste matrikkelenheter: Sammenføyning gjennomføres direkte
- Sammenføyning av tinglyste matrikkelenheter: Status settes til under sammenføyning
- Sammenføyning fra tinglysingen: Sammenføyning fullføres for matrikkelenheter under sammenføyning
PLAN-815 CruiseControl Arkitektur/rammeverk Fixet problem med at det automatiske byggesystem (CruiseControl) henger ved opprettelse av database. Cruisecontrol kjører nå unittester og konvertering av lille kommune (1755) etter innsjekking av kode til perforce. Ved feil sender Cruisecontrol mail til utviklere som har sjekket inn kode
PLAN-752 Deployment , Konvertering og Test før frys Utviklingsmiljø Konstant pågående oppgave under releasetest. Avsluttes når release 0.8.1 bygges for produksjon og deployes.
PLAN-890 Diverse rettinger Domenemodell, Matrikkelklient Høyde 0 vises blankt - både for grensepunkt og knekkpunkt, og i trevisning.
Endret visning av areal i tabellen i endre forretning fra å vise areal i forretning for annen matrikkelenhet til å vise areal i forretning for gjeldende matrikkelenhet.
Lagt på sortering av forretninger i trevisning, synkende på forretningsdato og matrikkelføringsdato. Lagt på sortering av involverte og berørte matrikkelenheter, på matrikkelnr.
Hvis valgt matrikkelenhet ikke har teiger/adresser/bygninger, men den har feste som har teig så sentreres kartet der. Hvis valgt matrikkelenhet er utgått og ommatrikulert eller grunneiendom fra feste, så vises bestående matrikkelenhet i kartet.
Bruksenhetstype Næring er endret til Annet enn bolig, og bruksenhetstypene Peker og Uregistrert bruksenhet er slått sammen til Unummerert bruksenhet.
Defaultverdier for grensepunkt er endret til målemetode 82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm, nøyaktighet 200 og Grensepunkttype "Umerket".
Minsket felt/tabeller i kommunal tilleggsdel for matrikkelenhet og nr-feltene for kirkekrets.
PLAN-881 Endra lagring ved sammenføying frå tinglysing Eksterne reg (u/endringslogg) Sammenføyningsdata fra Tinglysing kompletterer tidligere påbegynte sammenføyinger i de tilfeller der matrikkelenhetene som sammenføyes er tinglyste. Hvis matrikkelenhetene ikke er tinglyst, fullføres sammenføyingen med én gang.
PLAN-805 Endre endringsmanageren slik at den ikke allokerer endringsnummer én av gangen Endringslogg (m/api) Endringsmanageren er effektivisert slik at Hibernates batching kan utnyttes bedre.
PLAN-723 Ferdigstill brukstilf.: Ommatrikuler matrikkelenhet Domenemodell, Matrikkelklient Brukstilfelle Ommatrikuler matrikkelenhet ferdigstilt.
PLAN-767 Ferdigstille last/release-tester InnsynAPI, Endringslogg (m/api), OppdateringAPI Releasetester er satt opp slik at de kan kjøres via The Grinder for:
-innsynsAPI
-endringsloggAPI
-oppdateringsAPI (tester bare det interne oppdateringsAPIet)
PLAN-762 Ferdigstille og teste bruken av koordinatsystem Arkitektur/rammeverk, Domenemodell, Matrikkelklient Har innført senterpunkt og koordinatsystem for Kommune. Dette gjør at bruker med administrator-rolle for kommunen kan endre startbilde for kommune, samt hvilket koordinatsystem data kommunen skal jobbe i som standard.
PLAN-760 Fix merge innlesing av teig fra SOSI-fil Matrikkelklient Har gjennomgått dialoger og metode for merging av eksisterende geometri mot geometri innlest fra fil, og endret gui ved merging. Har også endret en del på logikken bak dette.
PLAN-569 Forbedre service-rammeverk mht. autorisasjon Arkitektur/rammeverk Lagt inn støtte for å definere rolle-basert adgangsbegrensning ned til den enkelte tjeneste i oppdateringapi'et.
PLAN-864 Fradeling fra flere Matrikkelenheter Domenemodell, Matrikkelklient Brukstilfelle Opprett ny grunneiendom ved fradeling ferdigstilt, inkludert mulighet for fradeling fra flere grunneiendommer.
PLAN-865 Fradeling fra flere matrikkelenheter - kartfunksjonalitet Matrikkelklient  
PLAN-836 Funksjonell ferdigstillelse av brukstilfeller under seksjonering Domenemodell, Matrikkelklient Endringer og komplettering av brukstilfeller for (re)seksjonering:
 - Seksjonering komplettert
 - Reseksjonering erstatter de tidligere brukstilfellene (endre/slett/slåsammen/del eierseksjoner)
 - Slett seksjonering nyutviklet, oppløser sameieene
 
For kompletteringen av seksjoneringsbrukstilfellene er det utviklet ny kartfunksjonalitett, for å kunne flytte teiger mellom ulike matrikkelenheter, samt å slå sammen teiger
PLAN-671 Grensejustering Matrikkelklient Brukstilfellet Grensejustering er ferdigstilt.
PLAN-764 Integrere bruk av Oracle Workspace Manager Arkitektur/rammeverk Oralce Workspace Manager er tatt i bruk. Det er nå mulig å gå tilbake til et tidligere tidspunkt å se hvordan Matrikkelen var da. Det er ikke mulig å gå til et tidligere tidspunktet enn da data ble konvertert fra GAB og DEK til Matrikkelen.
PLAN-590 Justeringer i data fra Tinglysing Eksterne reg (u/endringslogg) Ved automatisk oppdatering av hjemler fra Tinglysing blir evt ikke.tinglyste eierforhold til en matrikkelenhet slettet.
PLAN-826 Kartblad i Gabkonvertering av matrikkelenhet Konvertering Kartblader blir nå konvertert til Kommunal Tilleggsdel, også for Matrikkelenheter (i tillegg til Adresser og Bygninger).
PLAN-901 konvertering bygning: Etasje og TattIBruk Konvertering Lagt inn bygningsstatus 'TattIBruk' (ny kode) ved konv. og erstattet denne med 'Ferdigattest'. Antall bruksenheter beregnes for etasje.
PLAN-789 Konvertering: Bygning og nulldatoer Konvertering Datoen 01-01-0001 som brukes i GAB for 'ingen dato' blir nå konvertert til tom dato <null> i Matrikkelen.
PLAN-797 Konvertering: Endepunkter kurve Konvertering Endret koden slik at det ikke feilmeldes på endepunktene for kurven. Feilmelder egenskapen(e) på mellomliggende punkter med en felles feilmelding i stedet for en feilmelding pr egenskap.
PLAN-751 Konvertering: Forretningsdata Konvertering Referanse eiendom:
Referansetype = J (journalnummer) lagres i forretningsdata (KonvKartForretning) sammen med DEK.
Referansetype = G (jordskiftesak) lagres i forretningsdata (KonvJordskifteForretning).
PLAN-786 Konvertering: Logging Konvertering Logging konvertering:
- lagt inn gatenr, husnr, bokstav, undernr i stedet for kadranr
- lagt inn gnr, bnr, fnr, snr i stedet for kedmnr
PLAN-697 Konvertering: Mappe Fob-data Konvertering FoB-data blir nå konvertert inn i Matrikkeldatabasen. Dataene kan foreløpig ikkje nås fra klienten. Bygningsdata er koblet til Bygning, og Leilighetsdata er koblet til Bruksenhet.
PLAN-560 Konvertering: Mappe TAFA til MatrikkelenhetEierforhold Konvertering Tabell TAFA (andel fellesareal) konvertert til MatrikkelenhetEierforhold
PLAN-787 Konvertering: Områder Konvertering For tilfeller der mer enn 4 Matrikkeladresser i en kommune deler samme alternativtnavn, så opprettes et nytt Område med samme navn. Adressene kobles til dette, og får så slettet sitt alt.navn.
PLAN-785 Konvertering: Person Konvertering Benytter personer fra enh.reg. i stedet for GAB-personer. Egen parameter til konv. som angir om vi skal slette og laste personer i Xref. Vi benytter da en ferdig database med personer fra enh.reg.
 
 
Lagt på 200000000 i preconvert.ddl på KPERID for TPEB og TBYH for data med kperityp K, D og L.
PLAN-788 Konvertering: Xref og tilbakeføring av kode Konvertering Vannteiger og eierløse teiger tilbakeført (konverteres).
Oppretter teiger mhp repr.punkter GAB hvis DEK ikke er med.
Hvis DEK konverteres sjekkes alle matrikkelenheter som ikke har teig mot GAB (repr.punkt) og det opprettes teiger for disse.
PLAN-199 Lage riktig ChangeEvent ved omadressering m.m. Domenemodell Endring fra Matrikkeladresse til Gateadresse eller omvendt fører til endringshendelser med identendring. Tilsvarende for Tilbygg som blir til Hovedbygg pg omvendt.
PLAN-736 Oppfølging prøvekonvertering Konvertering Kan nå slette ikke kjørte konverteringer fra køen. Kan slette konverteringer i vist historikkliste på klientetn, slettes ikke fysisk fra disk. Konverteringen kan avbrytes av administratorbrukere, disse kan også sette konverteringen på pause slik at nye konverteringer ikke startes. Eksterne konverteringer henger ikke lengre ved feilsituasjoner.
PLAN-763 Oppfølgning testproduksjon tinglysing og Enhetsreg Eksterne reg (u/endringslogg) Innlesing av data fra Tinglysing og Enhetsregisteret er nå optimalisert ved batching.
Initiell last av Enhetsregisteret gjøres i sammenheng med konvertering forøvrig.
PLAN-755 Sletting av tidskoder Domenemodell Tidskodene i Sefrak fom. 100 tom. 144 pluss 151 (ikke 150) er slettet. De er erstattet med 050 Middelalder, ihht sosi.
PLAN-898 Styre dato for workspace manager i klienten Matrikkelklient Har lagt til en dialogboks under brukermenyen i klienten der brukeren kan velge hvilken dato han vil se matrikkeldata fra.
PLAN-761 Teste validering av geometri Domenemodell