Release notes matrikkelen versjon 0.7.9    
 
Key Summary Component/s Release note
PLAN-55 Funksjonell ferdigstillelse av brukstilfellene under Bygning Matrikkelklient Brukstilfeller er gjennomgått i sin helhet. Kan delvis ses ved at noen skjermbilder er oppdatert, samt at validering er blitt striktere.
PLAN-372 SEFRAK: Ny og Slett Matrikkelklient Brukstilfellet Registrer nytt sefrak objekt implementert, også tilgjengelig via context menyer for valgt hovedbygning i kart/tabell. Nytt sefrakminne må inneholde ett eller flere hovedbygg, ingen tilbygg.
Brukstilfellet Slett sefrak objekt implementert, også tilgjengelig via contextmenyer for valgt bygning tilknyttet et sefrakminne i kart/tabell.
PLAN-392  SEFRAK: Endre- og endre objektkode Matrikkelklient Brukstilfellene Endre sefrakminne og Endre objektnr er implementert, også tilgjengelig via contextmenyer for valgt bygning tilknyttet et sefrakminne i kart/tabell.
PLAN-543 Objektbrowsing (Trestruktur) InnsynAPI, Matrikkelklient Prinsippskisse av strukturert visning av objekter i matrikkelen. Visning av adresse og matrikkelenhet kan sies å være demonstrasjonsferdig, mens bygning er et skjelett. Lazyloading er heller ikke påbegynt, slik at all informasjon lastes ved seleksjon, men det er lagt opp til å hentes ved behov. Dette vil ses på sammen med en gjennomgang av generelt søk og matrikkelkart.
PLAN-56 Brukerhåndtering Matrikkelklient Brukerhåndtering har blitt lagt inn i Matrikkelen slik at brukere har forskjellige brukerrettigheter på forskjellige kommuner/kommunelister. Roller har blitt lagt inn, og brukstilfellet for å redigere roller har blitt fjernet.
Har også tatt i bruk brukerinnstillinger for hver enkelt bruker(som snapradius/pekeradius).
PLAN-358 Brukerhåndtering, koblinger mot weblogic Matrikkelklient Brukerhåndtering er oppdatert med flere nye brukerinnstillinger og koblinger mot weblogic-tjeneren. Dette betyr at brukere kan blant annet endre snapradius og passordet sitt.
 
Brukstilfellet for endringer av roller har blitt fjernet. Andre brukstilfeller på bruker har blitt oppdatert, og det er lagt inn en del ny funksjonalitet her.
PLAN-198 Gjennomgang av avvik: Datamodell - kode/ konv.dokument Domenemodell Oppdatert datamodell mht. avvik i navn for pakkene adresse og bygning.
PLAN-491 Konvertering: Refaktorering av nøyaktighet på grenselinje og g.pkt Konvertering Konvertering: Kvalitet på grensepunkt og grenselinjer oppdatert. Benytter den beste kvaliteten fra tilstøtende linjer. Sjekker også koordinatsystem ved setting av nøyaktighet.
PLAN-149 Konvertering: Sefrak Konvertering Konvertering for Sefrak er med i konverteringsprosessen.
PLAN-228  Konvertering av kretser: Tett/spredt og Postnr  Konvertering Oppretter en (1) tettbebygdKrets for kommunen og alle postkretsene samt knytter adressene til disse kretsene
PLAN-489 Konvertering: Diverse restpunkter bygning  Konvertering Bygningsstatus '9' (generert pga. tilbygg) konverteres til 'Ferdigattest'. Tiltakhaverrollekode 'B' (byggherre) konverteres til 'T' tiltakshaver
PLAN-472 Prøvekonvertering av kommuner Konvertering Lagt in Gab og Dek i basen for følgende kommuner:
233 Nittedal
605 Ringerike
612 Hole
PLAN-414 Sette opp nye ProdTest appl.serv og Utviklings databasesever Infrastruktur Satt opp kraftigere applikasjonsserver for eksternt testmiljø. (Foreløpig ingen endring på database server).
PLAN-468 Utvikle infrastruktur for opdatering fra eksterne registre Arkitektur/rammeverk, Eksterne reg (u/endringslogg) Oppdatering fra eksterne registre er basert på Mule, som er en Enterprise Service Bus (ESB). Bruker standardkomponenter for skedulering (Quartz) og innlesing av filer. Egne komponenter er utviklet for innhenting av data over SFTP. Utvidelser og tuning (f.eks trådhåndtering etc) kan konfigureres.
PLAN-415 Behandle data fra Enhetsregisteret  Eksterne reg (u/endringslogg) Oppdatering fra Enhetsregisteret med oppretting/endring av juridiske personer. Henter flate filer over sftp jevnlig.
PLAN-252 Behandle data fra Tinglysing Eksterne reg (u/endringslogg) Oppdatering fra Tinglysing med opprettet eiendom, hjemmelshavere, fellesareal, sammenføyninger og automatisk retting av feilføringer.
PLAN-44 Hente personer fra DSF Eksterne reg (u/endringslogg) Persondata oppdateres jevnlig fra Det sentrale Folkeregisteret
PLAN-332 Mapping for Matrikkelenhet og Forretning i Endringslogg Endringslogg (m/api) Endringslogg innneholder nå Forretning og Matrikkelenhet
PLAN-440 Context-objekt i Services Matrikkelklient, OppdateringAPI Alle service-kall har fått lagt på et MatrikkelContext-objekt. Dette objektet inneholder koordinatsystem, og identifikasjon av klienten.
PLAN-413 Forbedringer på byggesystem Infrastruktur Bygger på nytt kun de deler av koden som faktisk er endret siden siste bygging på maskinenen. Gjenbrukbar ant-modul for bygging av dokumentasjon for webservices.
PLAN-542 Rapporter på kodekvalitet Arkitektur/rammeverk Satt opp system for generering av rapporter på dekninggrad i enhetstester, kodekvalitet mhp duplisering, avhengigheter, kodestandard m.m.
PLAN-322 OppdateringAPI Bygning Alfa OppdateringAPI Oppdatert OppdateringAPI slik at det inneholder nødvendig funksjonalitet for at eksterne systemleverandører kan utvikle brukstilfeller rundt Bygning i Systemspesifikasjon for Matrikklen. API'et inneholder nå også parametre for å angi blant annet koordinatsystem som data ønskes hentet ut i.
PLAN-248 Web Services på Weblogic 9.0 Endringslogg (m/api), InnsynAPI Endra teknisk rammeverk for utvikling av Web Services fra Bea WebLogic Workshop til JSR-181 basert i Bea WebLogic 9.0.
PLAN-250 Forbedre modell på innsynapi InnsynAPI -Adresse er remodellert til å benytte subklasser.
-bygning er remodellert til å benytte subklasser.
-bygning og bruksenhet har nå med flere attributter
-Eier heter nå Eierforhold og kan være av typene TinglysteEierforhold og IkkeTinglystEierforhold.
-I tillegg til at postnr/sted ligger inne i postkretsen, så ligger disse dataene nå også direkte på adresse.
Generated at Tue Nov 29 14:20:15 CET 2005 by Ivar Sortland using JIRA 73.